נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מגדל רשמה ברבעון הראשון של 2017 >> רווח כולל לאחר מס של כ-309 מיליון ש"ח

 

 הקרנות שמחזיקות את המניה


מתוך אתר פאנדררווח כולל לאחר מס של כ-309 מיליון ש"ח 

זאת לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-494 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה היום (א') את דוחותיה הכספיים  לרבעון הראשון של שנת 2017

להלן עיקרי התוצאות:
* הרווח הכולל לאחר מס הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 בסך של כ- 309 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ- 494 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
*הרווח הכולל ברבעון הושפע מהקטנת ההפרשות בביטוח חיים בעקבות עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון בסך כ-109 מיליון ש"ח (לאחר מס). בנוסף, הושפע הרווח מעלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון
ההפסד הכולל ברבעון המקביל אשתקד הושפע מהפרשות בגין ירידת עקום הריבית והשלכות המלצות וועדת וינוגרד
ברבעון הראשון של 2017 המשיכה מגמת הצמיחה 
של הפרמיות ודמי הגמולים. 
סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה) ודמי גמולים הסתכמו בכ-5.3 מיליארד ₪,                גידול של כ- 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

* בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-4,346 מיליוני ש"ח, גידול של כ- 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

*בתחום ביטוח הבריאות, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של השנה בסך של כ-315 מיליון ש"ח, גידול של כ-14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

*בתחום ביטוח כללי, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של השנה בסך של כ-610 מיליון ש"ח, גידול של כ-12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

*סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום 31.3.2017 עמד על כ- 230 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% לעומת סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום 31.3.2016 
 
*ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום31.3.2017   עמד על כ- 5.6 מיליארד ש"ח 

*עודף ההון של מגדל ביטוח (עפ"י התקנות הקיימות) מעל להון הנדרש ליום  31.3.2017 עמד על כ- 4.3 מיליארד ש"ח

* בחודש פברואר 2017 פורסמו והועברו לוועדת הכספים של הכנסת הוראות ליישום משטר כושר פירעון מבוסס Solvency II. ההוראות כאמור כוללות, בין היתר, הוראות מעבר ליישום.
בחודש מאי 2017 אושרו ההוראות על ידי ועדת הכספים של הכנסת (בכפוף לאפשרות לדיון נוסף בוועדת הכספים) עם הארכה של תקופת המעבר לעניין עמידה בהון הנדרש לכושר פירעון בשלוש שנים נוספות, כלומר תקופת המעבר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2024 במקום ביום 31 בדצמבר 2021.
בהתחשב בהוראות המעבר לעמידה ב-SCR כפי שנכללו בהוראות המעודכנות שהוגשו לוועדת הכספים ועל סמך תוצאות תרגיל IQIS5 שהתייחס ליתרות ליום 31 בדצמבר 2015, למגדל ביטוח לא היה חוסר בהון. מגדל ביטוח תידרש להשלים את ההון הנדרש העולה מהתרגיל עד ל-100% מה-SCR, בהדרגה עד ליום 31 בדצמבר 2024, כפי שאושר על ידי ועדת הכספים.

*הערך הגלום (EV) של מגדל ביטוח ליום31.12.2016  בביטוח חיים, בריאות ופנסיה הגיע לכדי כ-16.5 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 12.1% לעומת אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בשווי תיק בתוקף (VIF)  בגין עסקי ביטוח חיים ובריאות.


יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון "מגדל ביטוח": "אני מבקש לברך את שדרת הניהול של מגדל בראשות המנכ"ל עופר אליהו ואת צוות עובדיה, על ההישגים העסקיים אליהם הגיעה הקבוצה ברבעון הראשון של 2017. תוצאות הרבעון הן ביטוי לעוצמות ולחוזקות של מגדל, כקבוצה מובילה וייחודית  בתעשיית הביטוח, הפנסיה והפיננסיים בישראל, עם היקף נכסים מנוהלים של 230 מיליארד ש"ח ומעל ל-2 מיליון מבוטחים".  

עופר אליהו, מנכ"ל "מגדל ביטוח": "מהתוצאות שפרסמנו עולה כי מגדל ממשיכה לבסס את מעמדה כקבוצה מובילה בפעילויות הליבה העסקיות שלה. בהתאם למציאות המשתנה ולאתגרי השוק, מיישמת מגדל אסטרטגיה של צמיחה וחתירה למצוינות, תוך מתן דגש רב להשגת רווחיות נאותה ולמיצוי הפוטנציאל העסקי בתחומים מתפתחים. זאת, במקביל למינוף מובילותה גם בזירה הדיגיטלית, כחלק בלתי נפרד  ממעטפת השירותים המתקדמים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה ולמתן פתרונות המותאמים אישית לצורכיהם. מתוך עוצמה מקצועית וטכנולוגית, תמשיך מגדל להעצים את ערכיה הייחודיים, בשיתוף פעולה הדוק עם סוכני הביטוח".
------------------------------------------------------------

פירוט אודות תוצאות פעילות הרבעון הראשון לשנת 2017

ברבעון הראשון של השנה ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל בסך כ-309 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך של כ-495 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהקטנת ההפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך של כ 168 מיליון ש"ח (לפני מס) בשל עלית עקום הריבית חסרת הסיכון, כמתואר להלן. בנוסף לכך, הרווח הושפע מעלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון בעיקר על רקע עלייה בשערי המניות.

ברבעון המקביל אשתקד נרשם הפסד כולל בקבוצה אשר נבע בעיקרו מהפרשות בסך כ-837 מיליון ש"ח (לפני מס) שרשמה החברה בביטוח חיים ובביטוח כללי בשל ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון, ומעדכון שיעור ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פרסום המלצות וועדת וינוגרד, כמפורט להלן. במקביל לגידול בעתודות הביטוח שחל ברבעון המקביל אשתקד עקב ירידת עקום הריבית, נרשמו הכנסות מעליית שערי איגרות החוב, ומנגד נרשמו הפסדים מהשקעות בעקבות ירידות שערים במדדי המניות בישראל. 

בביטוח חיים, עליית עקום הריבית חסרת הסיכון ברבעון המדווח גרמה להקטנת ההפרשות המיוחדות בסך כ-168 מיליון ש"ח (לפני מס), מזה: כ-41 מיליון ש"ח (לפני מס) בגין העתודה המשלימה לגמלאות וכ-127 מיליון ש"ח (לפני מס) בגין בחינת נאותות העתודות (LAT). מנגד, ברבעון המקביל אשתקד חל גידול בהפרשה לעתודה המשלימה לגמלאות וכן בהפרשה בעקבות בחינת נאותות העתודות (LAT), בסך של כ-711 מיליון ש"ח (לפני מס).

בתחום הביטוח הכללי, ברבעון המקביל אשתקד הגדילה החברה את ההפרשות ליום 31 במרס 2016, בענפי רכב חובה וחבויות בסך של כ-103 מיליוני ש"ח בשייר (לפני מס), בגין השפעת פרסום המלצות ועדת וינוגרד, לפיהן, בין היתר, שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 2% במקום 3% הקבועים בתקנות הקימות, ונקבע מנגנון עדכון לריבית, החל מיום 1בינואר 2020 ובכל 4 שנים לאחר מועד זה.

בנוסף לכך, ירידת עקום הריבית בעיקר בטווח הקצר והבינוני הביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בסך של כ-10 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון המדווח לעומת כ-23 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון המקביל אשתקד בענפים בהם מחושבות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי.

ברבעון המדווח נרשמו רווחים מהשקעות  בסך של כ-1,840 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-826 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-1,704 מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ 819 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הרווחים מהשקעות ברבעון המדווח לעומת ההפסדים מהשקעות ברבעון המקביל אשתקד מיוחסים ברובם לפוליסות המשתתפות ברווחים. בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-43 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-41 מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ-21 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

יש לציין כי חלק ניכר מההכנסות מהשקעות נזקפות לעתודות הביטוחיות ועל כן ההשפעה העיקרית על תוצאות החברה הינה במרווח הפיננסי הנוצר לאחר הזקיפה האמורה לעתודות הביטוחיות.

כתוצאה מן האמור לעיל, המרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים נותר ברמה דומה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בהכנסות הריאליות מהשקעות בתחומי ביטוח כללי וביטוח בריאות וכן בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה עלייה, בשל תשואות גבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

ברבעון המדווח, דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004, הסתכמו בסך של כ-144 מיליון ש"ח (לפני מס), לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו לא נגבו דמי ניהול משתנים במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים בשל התשואה השלילית שהושגה על ידי הקבוצה בפוליסות המשתתפות. 

ברבעון המדווח חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב-0.2%, לעומת ירידה של 0.9% ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי, לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו. כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

בביטוח חיים חל גידול בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. 

בפרמיות בביטוח חיים, לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה, חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בפרמיות השוטפות חל גידול שנבע בחלקו מעלייה בשיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון 16. בנוסף, בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה חל גידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

במכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה ניכרת לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה הן במכירות ביטוח החיים והן במכירות הפנסיה.

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים. בנוסף לכך, התגברה מגמת העברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

בתחום ביטוח הבריאות, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעות ריאליים) לעומת הרבעון המקביל אשתקד בביטוח סיעודי ובביטוחי תאונות אישיות בשל גידול בתביעות, שקוזזה ברובה בשל שיפור חיתומי בביטוחי הקולקטיבים. 

בתחום הביטוח הכללי, בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים וללא עדכון העתודות בעקבות פרסום תקנות הביטוח הלאומי שבוצע ברבעון המקביל אשתקד והעדכון בעתודות בשל השפעת הנוהג המיטבי) חל שיפור בענף רכב רכוש, וכן קיטון בהפסד החיתומי בענפי החבויות. מנגד, בענף רכב חובה חל קיטון ברווח החיתומי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בתחום השירותים הפיננסיים, העלייה ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מענף קרנות הנאמנות בשל עלייה בדמי הניהול הממוצעים וכן מעלייה בהכנסות מפעילות פיננסית ומימון.

ברבעון המקביל אשתקד נכלל ברווח הכולל סך של כ-31 מיליון ש"ח, בעקבות הפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%, החל מיום 1 בינואר 2016. 


אייל דבי, מנהל מחקר מניות ישראליות בלאומי שוקי הון מפרסם התייחסותו לדוחות מגדל ביטוח:
 
מגדל אחזקות ביטוח היא ללא ספק החברה שנפגעה בצורה הקשה ביותר מתקנות הסולבנסי 2, כמו גם מירידת הריבית במשק – מה שבא לידי ביטוי הן בתוצאות הפעילות השוטפות והן בגירעון שנוצר בהון.

במהלך השנה האחרונה החלה התייצבות בחברה, כאשר רק לפני מספר ימים נתקבלה בקשתה של מגדל לדחיית יישום תקנות הסולבנסי 2 בשלוש שנים נוספות - עד לשנת 2024. הארכת תקופת המעבר תאפשר למגדל ביטוח לעמוד בדרישות ההון, מבלי לבצע עירוי חיצוני - שעלול היה לדלל את בעלי המניות הקיימים. בהמשך להגמשת לוחות הזמנים, הנדרשים להגדלת ההון העצמי, פרסמה הבוקר החברה תוצאות כספיות מאד מרשימות - הן מבחינת הרווחיות והן מהיבט הצמיחה.

נעבור בקצרה על עיקרי הדוח, אבל ראשית נאמר שגם אצל מגדל, בדומה לדוח של הפניקס, השורה התחתונה מציירת תמונה די ברורה - תשואת ההון שדווחה אומנם גבוהה ואינה מייצגת, אבל השיפור בתוצאות ניכר לכל רוחב הגזרה. 

פרמיות שהורווחו בשייר: בדומה לגידול בהיקף הנכסים המנוהלים, הפרמיות שניגבו צמחו בשיעור דו- ספרתי של 17% - בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בפרמיות נרשמה בכל מגזרי הפעילות - ביטוח חיים (19%), בריאות (6%) וביטוח כללי (12%).

הכנסות מהשקעות: הסתכמו לכדי 1.8 מיליארד ששקלים, ברבעון הראשון של השנה, לעומת 4.9 מיליארד שקלים בשנת 2016 כולה. רווחי ההשקעה האמורים מיוחסים ברובם לפוליסות המשתתפות ברווחים, כך שלמרות העובדה שחלק ניכר מההכנסה נזקף לזכות העתודות הביטוחיות, חלק מסוים ממנה - גם אם הוא יחסית קטן - חלחל לשורה התחתונה והשפיע לחיוב על רווחי החברה. במילים אחרות, אנו סבורים כי ההכנסות מהשקעות שנרשמו ברבעון הטו כלפי מעלה את התשואה המייצגת על ההון (בנוסף לעליית הריבית, שתרמה את תרומתה הנכבדה - 168 מיליוני שקלים, לפני מס).

הכנסות מדמי ניהול: הסתכמו לכדי 471 מיליוני שקלים ברבעון הראשון, המהווים גידול של למעלה מחמישים אחוזים – בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד – כתוצאה מעלייה בדמי הניהול המשתנים.

הוצאות הנהלה וכלליות: לאחר תקופת ריסון בהוצאות התפעול, ברבעון הנוכחי נרשמה עלייה של 6% בהוצאות האמורות.

תשואה על ההון: התשואה שדווחה נשקה ל- 23%, אבל אם מנטרלים את הקטנת העתודות הביטוחיות - כתוצאה מירידת הריבית - אזי התשואה על ההון המתוקנת מתכנסת לכדי 15%. זה אומנם נמוך משמעותית מהתשואה שדווחה, אבל זו עדיין רמה מאד גבוהה.

גירעון בהון: לאחר גיוס ההון המשני שבוצע בשנת 2016, מגדל מדווחת כי על פי הבדיקה שביצעה, חוסר ההון שלה מסתכם לכדי 2.2 מיליארדי שקלים. במקביל, החברה מדווחת שזהו הגירעון הנאמד לפני ההקלה שנתקבלה בהוראות המעודכנות, כך שאם החישוב היה מבוצע על בסיסן, לחברה לא היה כל גירעון - שכן עד לשנת 2024 היא תצליח להשלים את ההון החסר. אין ספק שהארכת תקופת המעבר הייתה עבור מגדל ביטוח הקלה חשובה.

שורה תחתונה: אין חולק שגם היום, לאחר ההקלה בלוחות הזמנים שהחברה קיבלה, מגדל היא עדיין החברה שהכי רגישה לתקנות הסולבנסי 2 ולשינויים בסביבה. עם זאת, למרות שהמניה כמעט והכפילה את ערכה - בפרק זמן הקצר משנה - במכפיל הון של 0.75 היא עדיין אטרקטיבית להשקעה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות