סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  12/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -1.17%
מתחילת השנה שנה
6.97% 6.97%
60 חודשים 36 חודשים
43.00% 31.61%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.60% 0.77%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.42% 9.59%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.18 0.98
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.46 -0.45
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.64 1.42
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
148.4 737.23
העברות בין קופות צבירה נטו
24.8 613.63
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.60% 66167.53
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
57,046,271.31
7.02%
-1.17%
כללי
201,018.48
7.04%
-1.35%
מנייתי
478,487.41
3.77%
-0.82%
אג"ח
1,330,538.57
6.31%
-1.27%
כללי ב
120,864.94
6.84%
-0.72%
(הלכתי (כללי ג
199,902.35
3.33%
-0.42%
יעד לפרישה 2015
326,870.76
6.09%
-0.91%
יעד לפרישה 2020
314,178.18
6.33%
-1.09%
יעד לפרישה 2025
329,877.92
6.55%
-1.13%
יעד לפרישה 2030
473,274.18
6.44%
-1.14%
יעד לפרישה 2035
436,970.65
6.95%
-1.1%
יעד לפרישה 2040
292,149.80
7.28%
-1.08%
יעד לפרישה 2045
143,783.03
7.38%
-1.11%
יעד לפרישה 2050
50,786.16
7.63%
-1.05%
יעד לפרישה 2055
4,422,551.64
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.11%חשיפה למניות
28.19%חשיפה לחו"ל
15.31%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.40%אג"ח מיועדות
23.49%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.27%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.21%הלוואות
6.84%קרנות נאמנות
6.79%נכסים אחרים
5.48%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.43%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.21%פיקדונות
1.89%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
52.15%נכסים לא סחירים
47.85%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.00%נכסים בארץ
30.00%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.64%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.76%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.20%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.88%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.36%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.47%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.80%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.54%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.20%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.96%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.88%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.63%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.43%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.35%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.77%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.69%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.59%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.59%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.49%פח"ק/פר"י
1.39%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.05%קרנות השקעה אחרות
1.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.94%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.76%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.66%מניות היתר
0.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.46%זכויות במקרקעין מניבים
0.45%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.43%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.33%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל
0.33%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.30%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.29%קרנות הון סיכון
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.28%מק"מ
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.23%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.22% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.17%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.08%הלוואות לעמיתים
0.08%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.07%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.07%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%קרנות גידור
0.05%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.43%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח