סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  01/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.42%
מתחילת השנה שנה
0.42% 7.84%
60 חודשים 36 חודשים
43.07% 29.15%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.60% 0.71%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.43% 8.90%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.18 0.94
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.39 -0.38
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 1.42
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
127.37 540.82
העברות בין קופות צבירה נטו
25.32 438.77
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.90% 66970.29
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
57,510,375.31
7.91%
0.41%
כללי
201,833.54
7.9%
-0.59%
מנייתי
485,459.63
3.9%
0.66%
אג"ח
1,341,004.48
6.99%
0.4%
כללי ב
125,902.00
7.53%
0.47%
(הלכתי (כללי ג
205,397.06
3.3%
0.46%
יעד לפרישה 2015
340,041.31
6.55%
0.77%
יעד לפרישה 2020
324,142.09
6.85%
0.73%
יעד לפרישה 2025
347,846.93
7.09%
0.63%
יעד לפרישה 2030
497,143.38
6.95%
0.56%
יעד לפרישה 2035
460,945.83
7.55%
0.51%
יעד לפרישה 2040
307,548.71
7.95%
0.5%
יעד לפרישה 2045
153,043.59
8.09%
0.38%
יעד לפרישה 2050
54,775.20
8.51%
0.4%
יעד לפרישה 2055
4,614,826.92
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.70%חשיפה למניות
28.34%חשיפה לחו"ל
17.01%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.11%אג"ח מיועדות
22.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.12%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.61%הלוואות
6.84%קרנות נאמנות
6.51%נכסים אחרים
5.71%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.43%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.14%פיקדונות
2.58%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.75%נכסים לא סחירים
48.25%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.77%נכסים בארץ
30.23%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.46%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.66%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
6.90%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.09%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.43%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.67%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.87%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.13%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.98%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.88%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.63%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.43%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.33%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.14%פח"ק/פר"י
1.85%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.82%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.52%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.39%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.17%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.99%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.94%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.82%קרנות השקעה אחרות
0.76%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.68%מניות היתר
0.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.46%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.45%זכויות במקרקעין מניבים
0.44%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.43%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.39%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.38%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.30%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.28%מק"מ
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.25%קרנות הון סיכון
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.22%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.20% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.17%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%הלוואות לעמיתים
0.08%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%קרנות גידור
0.04%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.01%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.22%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח