סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  04/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.60%
מתחילת השנה שנה
4.26% 8.91%
60 חודשים 36 חודשים
45.30% 30.44%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.62% 0.74%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.76% 9.26%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.19 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.48 -0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.52 1.58
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
94.61 645.43
העברות בין קופות צבירה נטו
74.12 624.94
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.30% 71211.64
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
60,815,433.56
9.01%
0.61%
כללי
225,461.30
10.92%
0.6%
מנייתי
488,880.44
3.45%
0.59%
אג"ח
1,392,734.50
7.69%
0.63%
כללי ב
138,602.69
8.38%
0.28%
(הלכתי (כללי ג
214,259.38
2.71%
0.43%
יעד לפרישה 2015
374,801.18
6.36%
0.41%
יעד לפרישה 2020
365,510.75
7.55%
0.41%
יעד לפרישה 2025
401,428.79
7.92%
0.38%
יעד לפרישה 2030
575,227.63
8.07%
0.39%
יעד לפרישה 2035
547,383.27
8.67%
0.35%
יעד לפרישה 2040
371,012.28
9.19%
0.34%
יעד לפרישה 2045
190,319.76
9.47%
0.37%
יעד לפרישה 2050
69,233.43
9.94%
0.38%
יעד לפרישה 2055
5,041,348.30
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.85%חשיפה למניות
28.47%חשיפה לחו"ל
16.77%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.94%אג"ח מיועדות
24.26%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.24%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.60%הלוואות
6.80%נכסים אחרים
6.65%קרנות נאמנות
5.73%אג"ח ממשלתיות סחירות
3.98%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.15%פיקדונות
2.64%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.46%נכסים לא סחירים
48.54%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.20%נכסים בארץ
29.80%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.10%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.47%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.84%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
6.57%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.43%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.72%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.94%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.14%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.77%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.63%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.54%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.24%פח"ק/פר"י
2.19%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.12%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.85%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.62%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.07%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.01%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.81%קרנות השקעה אחרות
0.74%מניות היתר
0.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.55%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.44%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.43%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.43%זכויות במקרקעין מניבים
0.42%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.28%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%מק"מ
0.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.26%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.25%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.22%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.22%קרנות הון סיכון
0.19%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.19%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.18% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.16%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.15%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%הלוואות לעמיתים
0.07%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.05%חייבים שונים
0.05%קרנות גידור
0.04%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס