סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  02/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.24
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.28
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 2.68%
מתחילת השנה שנה
3.11% 8.96%
60 חודשים 36 חודשים
45.30% 31.43%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.62% 0.76%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.76% 9.54%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.2 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.41 -0.4
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.64 1.54
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
112.19 606.93
העברות בין קופות צבירה נטו
37.77 532.51
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.80% 69264.84
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
69,264.842.68%02/2015
66,970.290.42%01/2015
66,167.53-1.17%12/2014
66,380.421.12%11/2014
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
59,400,208.53
9.06%
2.71%
כללי
213,768.79
9.4%
4.33%
מנייתי
489,580.88
4.28%
0.75%
אג"ח
1,373,571.28
7.84%
2.33%
כללי ב
132,491.30
8.27%
2.31%
(הלכתי (כללי ג
211,273.06
3.27%
0.24%
יעד לפרישה 2015
357,401.91
6.95%
1.53%
יעד לפרישה 2020
342,508.44
7.83%
2.3%
יעד לפרישה 2025
371,168.88
8.11%
2.5%
יעד לפרישה 2030
533,392.24
8.03%
2.63%
יעד לפרישה 2035
497,551.44
8.56%
2.82%
יעד לפרישה 2040
335,306.93
9%
3.01%
יעד לפרישה 2045
166,960.24
9.08%
3.12%
יעד לפרישה 2050
60,390.50
9.38%
3.19%
יעד לפרישה 2055
4,779,269.35
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.82%חשיפה למניות
29.08%חשיפה לחו"ל
17.46%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.39%אג"ח מיועדות
24.01%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.94%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.62%הלוואות
7.01%קרנות נאמנות
6.70%נכסים אחרים
5.67%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.34%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.27%פיקדונות
2.07%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.40%נכסים לא סחירים
48.60%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.22%נכסים בארץ
30.78%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.10%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.29%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.08%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.53%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.67%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.75%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.73%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.26%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.92%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.85%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.62%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.39%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.28%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.05%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.86%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.55%פח"ק/פר"י
1.51%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.48%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.21%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.98%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.96%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.84%קרנות השקעה אחרות
0.75%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.70%מניות היתר
0.50%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.45%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.44%זכויות במקרקעין מניבים
0.43%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.43%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.41%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.40%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.36%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.29%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.28%מק"מ
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.27%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.22%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.20% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.17%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.13%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.12%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.08%הלוואות לעמיתים
0.08%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%חייבים שונים
0.05%קרנות גידור
0.04%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%מניות לא סחירות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.20%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח