סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  12/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.04
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.25
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.66%
מתחילת השנה שנה
3.58% 3.58%
60 חודשים 36 חודשים
34.44% 22.55%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.49% 0.57%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
6.10% 7.01%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.24 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.04 -0.04
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.88 1
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
168.66 818.35
העברות בין קופות צבירה נטו
72.28 721.97
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.80% 75567.83
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
75,567.83-0.66%12/2015
75,357.300.12%11/2015
74,693.662.25%10/2015
72,506.73-1.61%09/2015
72,893.54-1.41%08/2015
73,288.671.56%07/2015
71,481.81-1.66%06/2015
72,228.240.84%05/2015
71,211.640.60%04/2015
70,152.710.51%03/2015
69,264.842.68%02/2015
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
63,636,058.20
3.65%
-0.66%
כללי
261,941.31
3.38%
-1.24%
מנייתי
506,964.58
2.03%
-0.22%
אג"ח
1,356,257.43
3.23%
-0.62%
כללי ב
172,517.93
1.43%
-0.88%
(הלכתי (כללי ג
232,418.67
1.36%
-0.16%
יעד לפרישה 2015
455,973.00
1.83%
-0.44%
יעד לפרישה 2020
463,551.98
2.74%
-0.65%
יעד לפרישה 2025
529,128.31
2.74%
-0.79%
יעד לפרישה 2030
745,300.44
2.79%
-0.84%
יעד לפרישה 2035
761,255.97
2.58%
-0.94%
יעד לפרישה 2040
544,213.97
2.71%
-1.04%
יעד לפרישה 2045
303,389.96
2.72%
-1.1%
יעד לפרישה 2050
122,431.86
2.66%
-1.15%
יעד לפרישה 2055
5,476,430.40
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.54%חשיפה למניות
29.70%חשיפה לחו"ל
18.36%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
30.24%אג"ח מיועדות
24.21%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.10%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.08%הלוואות
7.67%נכסים אחרים
6.67%קרנות נאמנות
5.84%אג"ח ממשלתיות סחירות
3.61%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.83%פיקדונות
2.74%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
52.49%נכסים לא סחירים
47.51%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.27%נכסים בארץ
30.73%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.59%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
7.43%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.94%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.65%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
4.94%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.89%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.60%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.58%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.83%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.81%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.74%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.53%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.29%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.26%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
2.24%פח"ק/פר"י
2.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.99%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.90%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.74%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.51%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.44%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.88%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.85%מניות היתר
0.82%קרנות השקעה אחרות
0.68%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.67%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.53%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.45%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.42%זכויות במקרקעין מניבים
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.31%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.31%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.29%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.27%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.26%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.26%קרנות גידור בחו"ל
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.17%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.16% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%חייבים שונים
0.08%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.07%הלוואות לעמיתים
0.06%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.05%מק"מ
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%קרנות נדל"ן
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח