סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
funder פאנדר
סוג קרן תאגיד שולט
   
 
מבטחים החדשה
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות חדשות
מספר קרן פנסיה:  168
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקופת דיווח:  10/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
3.38
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0.29
תשואה
תשואה דמוגרפית נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.37%
מתחילת השנה שנה
7.04% 8.49%
60 חודשים 36 חודשים
46.80% 30.61%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.64% 0.74%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
7.98% 9.31%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.16 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.27 -0.26
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.88 1.6
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
88.42 608.66
העברות בין קופות צבירה נטו
17.93 538.17
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.50% 65238.99
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
65,238.990.37%10/2014
64,428.510.68%09/2014
63,590.932.02%08/2014
61,843.48-0.05%07/2014
61,290.790.13%06/2014
60,723.781.31%05/2014
59,473.610.07%04/2014
58,897.671.09%03/2014
57,760.401.62%02/2014
56,440.44-0.39%01/2014
56,249.54-0.06%12/2013
מסלולים
  יתרת נכסיםשנהתשואה חודשיתמסלול 
56,426,756.56
8.54%
0.36%
כללי
194,627.06
8.74%
0.01%
מנייתי
477,580.60
5.05%
0.25%
אג"ח
1,334,829.45
8.18%
0.4%
כללי ב
113,407.75
7.64%
0.55%
(הלכתי (כללי ג
191,187.29
3.82%
0.03%
יעד לפרישה 2015
304,248.00
7.36%
0.62%
יעד לפרישה 2020
290,878.76
7.87%
0.65%
יעד לפרישה 2025
306,084.00
8.18%
0.64%
יעד לפרישה 2030
435,625.75
8.17%
0.55%
יעד לפרישה 2035
393,759.04
8.61%
0.56%
יעד לפרישה 2040
262,269.21
8.95%
0.59%
יעד לפרישה 2045
127,411.94
9.15%
0.55%
יעד לפרישה 2050
43,459.94
9.36%
0.54%
יעד לפרישה 2055
4,336,868.32
0%
0%
פנסיונרים
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.58%חשיפה למניות
28.48%חשיפה לחו"ל
15.35%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.96%אג"ח מיועדות
24.09%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.65%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.26%הלוואות
6.97%קרנות נאמנות
6.31%נכסים אחרים
5.81%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.64%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.30%פיקדונות
1.03%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
51.56%נכסים לא סחירים
48.44%נכסים סחירים ונזילים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.10%נכסים בארץ
29.90%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.86%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 4.86%
8.10%אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" ריבית 5.05%
7.71%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.30%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.75%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.29%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.85%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.67%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.20%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.86%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.74%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.67%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.54%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.45%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.85%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.74%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.68%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.38%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
1.22%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.07%קרנות השקעה אחרות
1.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.94%פח"ק/פר"י
0.93%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.72%מניות היתר
0.58%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.47%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.46%זכויות במקרקעין מניבים
0.45%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.43%מק"מ
0.36%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.31%ומעלה בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.27%קרנות הון סיכון
0.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.23% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
0.18%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.09%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.08%הלוואות לעמיתים
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.08%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.07%הלוואות לא מובטחות
0.05%חייבים שונים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%קרנות גידור
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.04%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל Equity Tranch שכבת הון
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.07%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.54%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח